FANDOM


Thăng Thiên Anh Hùng là nâng cấp phẩm chất anh hùng đó lên phẩm chất cao hơn. Người chơi có thể thực hiện việc này tại Đền Thăng Thiên.

Phẩm chất của anh hùng được chia theo trình tự sau:

 • Thường: Anh hùng có phẩm chất này sẽ không thể được Thăng thiên. Cấp giới hạn là 100.
 • Hiếm: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Hiếm+ và sau đó có thể nâng lên Cao Cấp. Cấp giới hạn là 100.
 • Cao Cấp: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Cao Cấp+ (tăng Cấp giới hạn lên 120) và sau đó có thể nâng lên Huyền Thoại (tăng Cấp giới hạn lên 140).
 • Huyền Thoại: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Huyền Thoại+ (tăng Cấp giới hạn lên 160) và sau đó có thể nâng lên Thần Thoại (tăng Cấp giới hạn lên 180).
 • Thần Thoại: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Thần Thoại+ (tăng Cấp giới hạn lên 200) và sau đó có thể nâng lên Thăng Thiên.
 • Thăng Thiên: Đây là phẩm chất cao nhất với Cấp giới hạn là 240.

Công thức Sửa đổi

Để thăng thiên anh hùng từ Hiếm lên Hiếm+ cần 3 anh hùng Hiếm cùng tên.

 • Ví dụ:
MiraelChính
+
Mirael
+
Mirael
=
Mirael
Hiếm-viền
Hiếm Hiếm Hiếm Hiếm+

Để thăng thiên anh hùng từ Hiếm+ lên Cao Cấp cần thêm 2 anh hùng Hiếm+ cùng Phe.

 • Ví dụ 1:
Silvina    Chính
Hiếm-viền
+
Niru
Hiếm-viền
+
Vedan
Hiếm-viền
=
Silvina
Xác ướp Hiếm+ Xác ướp Hiếm+ Xác ướp Hiếm+ Cao Cấp
 • Ví dụ 2:
Silvina    Chính
Hiếm-viền
+
Vedan
Hiếm-viền
+
Silvina
Hiếm-viền
=
Silvina
Xác ướp Hiếm+ Xác ướp Hiếm+ Xác ướp Hiếm+ Cao Cấp

Để thăng thiên anh hùng từ Cao Cấp lên Cao Cấp+ cần thêm 1 anh hùng Cao Cấp cùng tên.

 • Ví dụ:
LycaChính
+
Lyca
=
Lyca
Cao cấp-viền
Cao Cấp Cao Cấp Cao Cấp+

Để thăng thiên anh hùng từ Cao Cấp+ lên Huyền Thoại cần thêm 2 anh hùng Cao Cấp+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Brutus    Chính
Cao cấp-viền
+
Khasos
Cao cấp-viền
+
Saveas
Cao cấp-viền
=
Brutus
Người thú Cao Cấp+
Người thú Cao Cấp+
Người thú Cao Cấp+
Huyền Thoại

Để thăng thiên anh hùng từ Huyền Thoại lên Huyền Thoại+ cần thêm 1 anh hùng Cao Cấp+ cùng tên.

 • Ví dụ:
KazChính
+
Kaz
Cao cấp-viền
=
Kaz
Huyền thoại-viền
Huyền Thoại Cao Cấp+ Huyền Thoại+

Để thăng thiên anh hùng từ Huyền Thoại+ lên Thần Thoại cần thêm 1 anh hùng Huyền Thoại+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Belinda    Chính
Huyền thoại-viền
+
Angelo
Huyền thoại-viền
=
Belinda
Ánh sáng Huyền Thoại+
Ánh sáng Huyền Thoại+
Thần Thoại

Để thăng thiên anh hùng từ Thần Thoại lên Thần Thoại+ cần thêm 1 anh hùng Huyền Thoại+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
ShemiraChính
+
Niru
Huyền thoại-viền
=
Shemira
Thần thoại-viền
Xác ướp Thần Thoại
Xác ướp Huyền Thoại+
Thần Thoại+

Để thăng thiên anh hùng từ Thần Thoại+ lên Thăng Thiên cần thêm 2 anh hùng Cao Cấp+ cùng tên.

 • Ví dụ:
Tasi    Chính
Thần thoại-viền
+
Tasi
Cao cấp-viền
+
Tasi
Cao cấp-viền
=
Tasi
Thần Thoại+ Cao Cấp+ Cao Cấp+ Thăng Thiên
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.