Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement

Thăng Thiên Anh Hùng là nâng cấp phẩm chất anh hùng đó lên phẩm chất cao hơn. Người chơi có thể thực hiện việc này tại Đền Thăng Thiên.

Phẩm chất của anh hùng được chia theo trình tự sau:

 • Thường: Anh hùng có phẩm chất này sẽ không thể được Thăng thiên. Cấp giới hạn là 100.
 • Hiếm: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Hiếm+ và sau đó có thể nâng lên Cao Cấp. Cấp giới hạn là 100.
 • Cao Cấp: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Cao Cấp+ (tăng Cấp giới hạn lên 120) và sau đó có thể nâng lên Huyền Thoại (tăng Cấp giới hạn lên 140).
 • Huyền Thoại: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Huyền Thoại+ (tăng Cấp giới hạn lên 160) và sau đó có thể nâng lên Thần Thoại (tăng Cấp giới hạn lên 180).
 • Thần Thoại: Anh hùng có phẩm chất này có thể Thăng thiên lên Thần Thoại+ (tăng Cấp giới hạn lên 200) và sau đó có thể nâng lên Thăng Thiên.
 • Thăng Thiên: Đây là phẩm chất cao nhất với Cấp giới hạn là 240.

Công thức[]

Để thăng thiên anh hùng từ Hiếm lên Hiếm+ cần 3 anh hùng Hiếm cùng tên.

 • Ví dụ:
Mirael.jpgChính
+
Mirael.jpg
+
Mirael.jpg
=
Mirael.jpg
Hiếm-viền.png
Hiếm Hiếm Hiếm Hiếm+

Để thăng thiên anh hùng từ Hiếm+ lên Cao Cấp cần thêm 2 anh hùng Hiếm+ cùng Phe.

 • Ví dụ 1:
Silvina.jpg    Chính
Hiếm-viền.png
+
Niru.jpg
Hiếm-viền.png
+
Vedan.jpg
Hiếm-viền.png
=
Silvina.jpg
Xác ướp.png Hiếm+ Xác ướp.png Hiếm+ Xác ướp.png Hiếm+ Cao Cấp
 • Ví dụ 2:
Silvina.jpg    Chính
Hiếm-viền.png
+
Vedan.jpg
Hiếm-viền.png
+
Silvina.jpg
Hiếm-viền.png
=
Silvina.jpg
Xác ướp.png Hiếm+ Xác ướp.png Hiếm+ Xác ướp.png Hiếm+ Cao Cấp

Để thăng thiên anh hùng từ Cao Cấp lên Cao Cấp+ cần thêm 1 anh hùng Cao Cấp cùng tên.

 • Ví dụ:
Lyca.jpgChính
+
Lyca.jpg
=
Lyca.jpg
Cao cấp-viền.png
Cao Cấp Cao Cấp Cao Cấp+

Để thăng thiên anh hùng từ Cao Cấp+ lên Huyền Thoại cần thêm 2 anh hùng Cao Cấp+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Brutus.jpg    Chính
Cao cấp-viền.png
+
Khasos.jpg
Cao cấp-viền.png
+
Saveas.jpg
Cao cấp-viền.png
=
Brutus.jpg
Người thú.png Cao Cấp+
Người thú.png Cao Cấp+
Người thú.png Cao Cấp+
Huyền Thoại

Để thăng thiên anh hùng từ Huyền Thoại lên Huyền Thoại+ cần thêm 1 anh hùng Cao Cấp+ cùng tên.

 • Ví dụ:
Kaz.jpgChính
+
Kaz.jpg
Cao cấp-viền.png
=
Kaz.jpg
Huyền thoại-viền.png
Huyền Thoại Cao Cấp+ Huyền Thoại+

Để thăng thiên anh hùng từ Huyền Thoại+ lên Thần Thoại cần thêm 1 anh hùng Huyền Thoại+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Belinda.jpg    Chính
Huyền thoại-viền.png
+
Angelo.jpg
Huyền thoại-viền.png
=
Belinda.jpg
Ánh sáng.png Huyền Thoại+
Ánh sáng.png Huyền Thoại+
Thần Thoại

Để thăng thiên anh hùng từ Thần Thoại lên Thần Thoại+ cần thêm 1 anh hùng Huyền Thoại+ cùng Phe.

 • Ví dụ:
Shemira.jpgChính
+
Niru.jpg
Huyền thoại-viền.png
=
Shemira.jpg
Thần thoại-viền.png
Xác ướp.png Thần Thoại
Xác ướp.png Huyền Thoại+
Thần Thoại+

Để thăng thiên anh hùng từ Thần Thoại+ lên Thăng Thiên cần thêm 2 anh hùng Cao Cấp+ cùng tên.

 • Ví dụ:
Tasi.jpg    Chính
Thần thoại-viền.png
+
Tasi.jpg
Cao cấp-viền.png
+
Tasi.jpg
Cao cấp-viền.png
=
Tasi.jpg
Thần Thoại+ Cao Cấp+ Cao Cấp+ Thăng Thiên
Advertisement