FANDOM


Danh sách các anh hùng xuất hiện trong AFK Arena.

Xem thêm về việc Nâng cấp Anh hùng, xem Nâng Cấp.

Thiên thần Thiên Thần Sửa đổi

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Athalia Athalia
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Athalia-skill1 Athalia-skill2
Athalia-skill3 Athalia-skill4

Địa ngục Địa Ngục Sửa đổi

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Ezizh Ezizh
Sức mạnh
Sức mạnh
Ezizh-skill1 Ezizh-skill2
Ezizh-skill3 Ezizh-skill4

Ánh sáng Ánh Sáng Sửa đổi

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Estrilda Estrilda
Sức mạnh
Sức mạnh
Estrilda-skill1 Estrilda-skill2
Estrilda-skill3 Estrilda-skill4
Cao cấpThăng Thiên Belinda Belinda
Trí tuệ
Trí tuệ
Belinda-skill1 Belinda-skill2
Belinda-skill3 Belinda-skill4
Cao cấpThăng Thiên Raine Raine
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Raine-skill1 Raine-skill2
Raine-skill3 Raine-skill4
Cao cấpThăng Thiên Lucius Lucius
Sức mạnh
Sức mạnh
Lucius-skill1 Lucius-skill2
Lucius-skill3 Lucius-skill4
Cao cấpThăng Thiên Thane Thane
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Thane-skill1 Thane-skill2
Thane-skill3 Thane-skill4
Cao cấpThăng Thiên Fawkes Fawkes
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Fawkes-skill1 Fawkes-skill2
Fawkes-skill3 Fawkes-skill4
HiếmHuyền thoại+ Hogan Hogan
Sức mạnh
Sức mạnh
Hogan-skill1 Hogan-skill2
Hogan-skill3
HiếmHuyền thoại+ Angelo Angelo
Trí tuệ
Trí tuệ
Angelo-skill1 Angelo-skill2
Angelo-skill3
HiếmHuyền thoại+ Morvus Morvus
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Morvus-skill1 Morvus-skill2
Morvus-skill3
HiếmHuyền thoại+ Mirael Mirael
Trí tuệ
Trí tuệ
Mirael-skill1 Mirael-skill2
Mirael-skill3
Thường Merek Merek
Trí tuệ
Trí tuệ
Merek-skill1 Merek-skill2
Thường Ulric Ulric
Sức mạnh
Sức mạnh
Ulric-skill1 Ulric-skill2

Người thú Người Thú Sửa đổi

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Brutus Brutus
Sức mạnh
Sức mạnh
Brutus-skill1 Brutus-skill2
Brutus-skill3 Brutus-skill4
Cao cấpThăng Thiên Khasos Khasos
Sức mạnh
Sức mạnh
Khasos-skill1 Khasos-skill2
Khasos-skill3 Khasos-skill4
Cao cấpThăng Thiên Vurk Vurk
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Vurk-skill1 Vurk-skill2
Vurk-skill3 Vurk-skill4
Cao cấpThăng Thiên Numisu Numisu
Trí tuệ
Trí tuệ
Numisu-skill1 Numisu-skill2
Numisu-skill3 Numisu-skill4
Cao cấpThăng Thiên Warek Warek
Sức mạnh
Sức mạnh
Warek-skill1 Warek-skill2
Warek-skill3 Warek-skill4
Cao cấpThăng Thiên Skreg Skreg
Sức mạnh
Sức mạnh
Skreg-skill1 Skreg-skill2
Skreg-skill3 Skreg-skill4
HiếmHuyền thoại+ Ankhira Ankhira
Trí tuệ
Trí tuệ
Ankhira-skill1 Ankhira-skill2
Ankhira-skill3
HiếmHuyền thoại+ Golus Golus
Sức mạnh
Sức mạnh
Golus-skill1 Golus-skill2
Golus-skill3
HiếmHuyền thoại+ Saveas Saveas
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Saveas-skill1 Saveas-skill2
Saveas-skill3
Thường Bloodsnarl Bloodsnarl
Sức mạnh
Sức mạnh
Bloodsnarl-skill1 Bloodsnarl-skill2
Thường Arkadios Arkadios
Trí tuệ
Trí tuệ
Arkadios-skill1 Arkadios-skill2

Người rừng Người Rừng Sửa đổi

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Nemora Nemora
Trí tuệ
Trí tuệ
Nemora-skill1 Nemora-skill2
Nemora-skill3 Nemora-skill4
Cao cấpThăng Thiên Kaz Kaz
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Kaz-skill1 Kaz-skill2
Kaz-skill3 Kaz-skill4
Cao cấpThăng Thiên Lyca Lyca
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Lyca-skill1 Lyca-skill2
Lyca-skill3 Lyca-skill4
Cao cấpThăng Thiên Ulmus Ulmus
Sức mạnh
Sức mạnh
Ulmus-skill1 Ulmus-skill2
Ulmus-skill3 Ulmus-skill4
Cao cấpThăng Thiên Tasi Tasi
Trí tuệ
Trí tuệ
Tasi-skill1 Tasi-skill2
Tasi-skill3 Tasi-skill4
Cao cấpThăng Thiên Seirus Seirus
Sức mạnh
Sức mạnh
Seirus-skill1 Seirus-skill2
Seirus-skill3 Seirus-skill4
HiếmHuyền thoại+ Ira Ira
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Ira-skill1 Ira-skill2
Ira-skill3
HiếmHuyền thoại+ Ogi Ogi
Sức mạnh
Sức mạnh
Ogi-skill1 Ogi-skill2
Ogi-skill3
HiếmHuyền thoại+ Arden Arden
Trí tuệ
Trí tuệ
Arden-skill1 Arden-skill2
Arden-skill3
Thường Dreaf Dreaf
Trí tuệ
Trí tuệ
Dreaf-skill1 Dreaf-skill2
Thường Eletha Eletha
Sức mạnh
Sức mạnh
Eletha-skill1 Eletha-skill2

Xác ướp Xác Ướp Sửa đổi

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Grezhul Grezhul
Sức mạnh
Sức mạnh
Grezhul-skill1 Grezhul-skill2
Grezhul-skill3 Grezhul-skill4
Cao cấpThăng Thiên Shemira Shemira
Trí tuệ
Trí tuệ
Shemira-skill1 Shemira-skill2
Shemira-skill3 Shemira-skill4
Cao cấpThăng Thiên Isabella Isabella
Trí tuệ
Trí tuệ
Isabella-skill1 Isabella-skill2
Isabella-skill3 Isabella-skill4
Cao cấpThăng Thiên Ferael Ferael
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Ferael-skill1 Ferael-skill2
Ferael-skill3 Ferael-skill4
Cao cấpThăng Thiên Thoran Thoran
Sức mạnh
Sức mạnh
Thoran-skill1 Thoran-skill2
Thoran-skill3 Thoran-skill4
HiếmHuyền thoại+ Niru Niru
Trí tuệ
Trí tuệ
Niru-skill1 Niru-skill2
Niru-skill3
HiếmHuyền thoại+ Silvina Silvina
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Silvina-skill1 Silvina-skill2
Silvina-skill3
HiếmHuyền thoại+ Vedan Vedan
Nhanh nhẹn
Nhanh nhẹn
Vedan-skill1 Vedan-skill2
Vedan-skill3
Thường Steixius Steixius
Sức mạnh
Sức mạnh
Steixius-skill1 Steixius-skill2
Thường Sezis Sezis
Sức mạnh
Sức mạnh
Sezis-skill1 Sezis-skill2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.