Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement

Danh sách các anh hùng xuất hiện trong AFK Arena.

Xem thêm về việc Nâng cấp Anh hùng, xem Nâng Cấp.

text-center Thiên Thần[]

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Athalia.jpg Athalia
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Athalia-skill1.png Athalia-skill2.png
Athalia-skill3.png Athalia-skill4.png

text-center Địa Ngục[]

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Ezizh.jpg Ezizh
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Ezizh-skill1.png Ezizh-skill2.png
Ezizh-skill3.png Ezizh-skill4.png

text-center Ánh Sáng[]

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Estrilda.jpg Estrilda
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Estrilda-skill1.png Estrilda-skill2.png
Estrilda-skill3.png Estrilda-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Belinda.jpg Belinda
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Belinda-skill1.png Belinda-skill2.png
Belinda-skill3.png Belinda-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Raine.jpg Raine
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Raine-skill1.png Raine-skill2.png
Raine-skill3.png Raine-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Lucius.jpg Lucius
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Lucius-skill1.png Lucius-skill2.png
Lucius-skill3.png Lucius-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Thane.jpg Thane
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Thane-skill1.png Thane-skill2.png
Thane-skill3.png Thane-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Fawkes.jpg Fawkes
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Fawkes-skill1.png Fawkes-skill2.png
Fawkes-skill3.png Fawkes-skill4.png
HiếmHuyền thoại+ Hogan.jpg Hogan
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Hogan-skill1.png Hogan-skill2.png
Hogan-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Angelo.jpg Angelo
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Angelo-skill1.png Angelo-skill2.png
Angelo-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Morvus.jpg Morvus
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Morvus-skill1.png Morvus-skill2.png
Morvus-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Mirael.jpg Mirael
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Mirael-skill1.png Mirael-skill2.png
Mirael-skill3.png
Thường Merek.jpg Merek
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Merek-skill1.png Merek-skill2.png
Thường Ulric.jpg Ulric
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Ulric-skill1.png Ulric-skill2.png

text-center Người Thú[]

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Brutus.jpg Brutus
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Brutus-skill1.png Brutus-skill2.png
Brutus-skill3.png Brutus-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Khasos.jpg Khasos
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Khasos-skill1.png Khasos-skill2.png
Khasos-skill3.png Khasos-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Vurk.jpg Vurk
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Vurk-skill1.png Vurk-skill2.png
Vurk-skill3.png Vurk-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Numisu.jpg Numisu
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Numisu-skill1.png Numisu-skill2.png
Numisu-skill3.png Numisu-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Warek.jpg Warek
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Warek-skill1.png Warek-skill2.png
Warek-skill3.png Warek-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Skreg.jpg Skreg
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Skreg-skill1.png Skreg-skill2.png
Skreg-skill3.png Skreg-skill4.png
HiếmHuyền thoại+ Ankhira.jpg Ankhira
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Ankhira-skill1.png Ankhira-skill2.png
Ankhira-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Golus.jpg Golus
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Golus-skill1.png Golus-skill2.png
Golus-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Saveas.jpg Saveas
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Saveas-skill1.png Saveas-skill2.png
Saveas-skill3.png
Thường Bloodsnarl.jpg Bloodsnarl
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Bloodsnarl-skill1.png Bloodsnarl-skill2.png
Thường Arkadios.jpg Arkadios
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Arkadios-skill1.png Arkadios-skill2.png

text-center Người Rừng[]

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Nemora.jpg Nemora
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Nemora-skill1.png Nemora-skill2.png
Nemora-skill3.png Nemora-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Kaz.jpg Kaz
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Kaz-skill1.png Kaz-skill2.png
Kaz-skill3.png Kaz-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Lyca.jpg Lyca
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Lyca-skill1.png Lyca-skill2.png
Lyca-skill3.png Lyca-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Ulmus.jpg Ulmus
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Ulmus-skill1.png Ulmus-skill2.png
Ulmus-skill3.png Ulmus-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Tasi.jpg Tasi
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Tasi-skill1.png Tasi-skill2.png
Tasi-skill3.png Tasi-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Seirus.jpg Seirus
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Seirus-skill1.png Seirus-skill2.png
Seirus-skill3.png Seirus-skill4.png
HiếmHuyền thoại+ Ira.jpg Ira
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Ira-skill1.png Ira-skill2.png
Ira-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Ogi.jpg Ogi
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Ogi-skill1.png Ogi-skill2.png
Ogi-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Arden.jpg Arden
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Arden-skill1.png Arden-skill2.png
Arden-skill3.png
Thường Dreaf.jpg Dreaf
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Dreaf-skill1.png Dreaf-skill2.png
Thường Eletha.jpg Eletha
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Eletha-skill1.png Eletha-skill2.png

text-center Xác Ướp[]

Phẩm chất Hình ảnh Tên Anh hùng Loại Kỹ năng
Cao cấpThăng Thiên Grezhul.jpg Grezhul
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Grezhul-skill1.png Grezhul-skill2.png
Grezhul-skill3.png Grezhul-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Shemira.jpg Shemira
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Shemira-skill1.png Shemira-skill2.png
Shemira-skill3.png Shemira-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Isabella.jpg Isabella
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Isabella-skill1.png Isabella-skill2.png
Isabella-skill3.png Isabella-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Ferael.jpg Ferael
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Ferael-skill1.png Ferael-skill2.png
Ferael-skill3.png Ferael-skill4.png
Cao cấpThăng Thiên Thoran.jpg Thoran
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Thoran-skill1.png Thoran-skill2.png
Thoran-skill3.png Thoran-skill4.png
HiếmHuyền thoại+ Niru.jpg Niru
Trí tuệ.png
Trí tuệ
Niru-skill1.png Niru-skill2.png
Niru-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Silvina.jpg Silvina
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Silvina-skill1.png Silvina-skill2.png
Silvina-skill3.png
HiếmHuyền thoại+ Vedan.jpg Vedan
Nhanh nhẹn.png
Nhanh nhẹn
Vedan-skill1.png Vedan-skill2.png
Vedan-skill3.png
Thường Steixius.jpg Steixius
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Steixius-skill1.png Steixius-skill2.png
Thường Sezis.jpg Sezis
Sức mạnh.png
Sức mạnh
Sezis-skill1.png Sezis-skill2.png
Advertisement