Wikia AFK Arena Việt Nam
Advertisement

Biểu tượng Đền Thăng Thiên

Đền Thăng Thiên nằm ở Thành phố Ranhorn, là nơi người chơi có thể đến để thăng thiên anh hùng.

Advertisement